Przygotowanie do Bierzmowania

W piątek 23 września 2011 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio rozpoczynamy w naszej parafii dwuletnie przygotowanie do bierzmowania skierowane do młodzieży z III klas gimnazjum i starszych. Zaczynamy o godz. 19.00 w sali bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ks. Darek i Animatorzy.

Terminy spotkań formacyjnych w roku 2011/2012

 

23.09.2011                 g. 19.00           Spotkanie organizacyjne

30.09.2011                 g. 19.00           Konferencja

 

07.10.2011                 g. 18.00           Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30

14.10.2011                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

04.11.2011                 g. 18.00           Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30

18.11.2011                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

02.12.2011                g. 18.00           Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30

09.12.2011                  g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

03.02.2012                  g. 18.00           Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30

17.02.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

02.03.2012                 g. 18.00           Msza św. i Droga Krzyżowa

 

20.04.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

27.04.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

11.05.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

25.05.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach (do godz. 20.15)

 

15.06.2012                 g. 19.00           Spotkanie w grupach –zakończenie I roku formacji

 

Ponadto w ramach formacji kandydat do bierzmowania:

-pamięta o codziennej modlitwie,

-uczestniczy we mszy świętej w niedzielę,

-raz w miesiącu przystępuje do sakramentu spowiedzi,

-uczestniczy w rekolekcjach adwentowych w naszej parafii,

-w Wielkim Poście uczestniczy w nabożeństwach drogi krzyżowej o godz. 18.45 w naszej parafii,

-uczestniczy w liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna) w naszej parafii.

 

***

Dekret biskupa warszawsko-praskiego w sprawie przygotowania do bierzmowania

Mając na uwadze doświadczenie duszpasterskie i katechetyczne Diecezji ustalam, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się przez okres trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Obejmuje ono zarówno katechezę szkolną dla wszystkich kandydatów, jak również parafialne spotkania formacyjne w małych grupach, prowadzonych przez animatorów oraz celebracje liturgiczne przewidziane przez program przygotowania do bierzmowania. Spotkania winny być prowadzone w oparciu o przygotowany dla Diecezji program.

Jeśli w małych parafiach łączone są roczniki do bierzmowania, to dwuletnie przygotowanie do bierzmowania nie może być rozpoczęte wcześniej niż w trzeciej klasie gimnazjum.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania zawarte są w Instrukcji o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

***

 

INSTRUKCJA

o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania

w Diecezji Warszawsko – Praskiej

Wprowadzenie

U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania leżą racje psychologiczne, katechetyczne i pastoralne. Młodzież klas III gimnazjum i młodsza, która dotychczas przystępowała w naszej Diecezji do sakramentu bierzmowania, wydaje się niedostatecznie dojrzała do owocnego przyjęcia tego sakramentu. Skupienie zajęć przygotowujących do tego sakramentu w jednym roku, a nierzadko także w okresie jeszcze krótszym, w czasach postępującej laicyzacji, powoduje przeakcentowanie dydaktycznego wymiaru przygotowań, z zaniedbaniem ich formacyjnego charakteru.

Uczniowie klas III gimnazjum są, jak zauważamy, na etapie egzaminów i zmiany szkoły, co w znacznym stopniu utrudnia dobre przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Kandydatom do bierzmowania cykl pracy formacyjnej kojarzy się niejednokrotnie bardziej z opanowaniem wiedzy katechizmowej i z egzaminem, niż z wtajemniczeniem w życie wspólnoty Kościoła i pogłębieniem poczucia odpowiedzialności za jego misję we współczesnym świecie. Usytuowanie bierzmowania w I klasie szkoły ponadgimnazjaalnej pomoże przezwyciężyć niektóre z tych trudności. Ma także na celu związanie młodzieży z parafią rodzinną.

Kierując się wskazaniami Dyrektorium ogólnego o katechizacji, Obrzędem wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych oraz Dyrektorium o katechizacji w Polsce, chcemy ujednolicić formację przygotowującą młodzież do sakramentu bierzmowania.

1. Uprzywilejowanym miejscem katechezy jest parafia. Spotkania prowadzone w parafii mają być dopełnieniem szkolnego nauczania religii, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Osobami odpowiedzialnymi za parafialną katechezę sakramentalną są księża, katecheci oraz animatorzy wywodzący się ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Na czele zespołu przygotowującego młodzież do sakramentu bierzmowania stoi proboszcz i do niego należy ostateczna decyzja o dopuszczeniu do tego sakramentu.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania winno odbywać się w rodzinnej parafii kandydata, a nie w parafii, na terenie której uczęszcza on do szkoły. Odstępstwa od tej reguły winny stanowić wyjątek i być mocno uzasadnione, za zgodą proboszcza miejsca zamieszkania. Przygotowanie winno obejmować cały, dwuletni cykl.

3. Przygotowanie powinno być włączone w całokształt pracy duszpastersko-katechetycznej i ma obejmować w Diecezji Warszawsko - Praskiej dwa lata pracy formacyjnej z młodzieżą. Pierwszy rok winien objąć młodzież klas III gimnazjum a drugi klas I szkół ponadgimnazjalnych.

4. W małych parafiach można połączyć roczniki z tym, że dwuletnie przygotowanie nie może być rozpoczęte wcześniej jak w trzeciej klasie gimnazjum.

5. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się na podstawie programu wskazanego przez Biskupa Warszawsko – Praskiego, opracowanego przez wspólny zespół obu stołecznych Diecezji pod redakcją ks. prof. UKSW Piotra Tomasika.

6. Materiały te przewidują formację w małych grupach (10-12 osób) prowadzonych przez księży, siostry zakonne, katechetów świeckich ale także przez animatorów. Osoby te, starannie dobrane przez duszpasterzy, dzielą się wiedzą, uczą młodych ludzi życia wiarą, inspirują do angażowania w życie wspólnoty Kościoła parafialnego oraz diecezjalnego. Praca w małych grupach wydaje się bardziej efektywna i przynosi większe owoce. W małych grupach łatwiej o kontakt indywidualny, który sprzyja prowadzeniu szkoły wiary, modlitwy, wprowadzenia do liturgii. Za formację animatorów odpowiada Wydział Duszpasterstwa Młodzieży. Zasady przygotowania i dopuszczania do posługi animatora zawarte są w oddzielnym dokumencie, przygotowanym przez w/w Wydział.

7. Młodzież, która we właściwym czasie nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania, powinna zostać odpowiednio przygotowana przez duszpasterzy własnej parafii zgodnie z obowiązującym w Diecezji programem. Przygotowanie nie może być krótsze niż pół roku.

8. Bierzmowanie jest sakramentem, a więc znakiem wiary, stąd utożsamianie się kandydata ze wspólnotą wierzących jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 w deklaracji przyjęcia sakramentu (każdy z kandydatów formułuje prośbę z własnym uzasadnieniem do Księdza Biskupa o pragnieniu przyjęcia sakramentu bierzmowania. Prośby te są przekazywane biskupowi podczas corocznego zlotu młodzieży lub podczas spotkania młodzieży w katedrze w sobotę przed niedzielą palmową,

 w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,

 w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

 w przystępowaniu do sakramentu pokuty w okresach liturgicznych,

 w udziale w rekolekcjach szkolnych,

 w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,

 w nienagannej postawie religijno – moralnej,

 w pozytywnie zdanym egzaminie

9. Msza św., podczas której udziela się sakramentu bierzmowania jest uroczystością całej parafii. W związku z tym należy zatroszczyć się, aby miała charakter świąteczny.

10. Liturgia sakramentu bierzmowania powinna być przygotowana zgodnie z obrzędami bierzmowania zawartymi w rytuale. Do poszczególnych funkcji liturgicznych należy zaangażować nie tylko młodzież, lecz także ich świadków i rodziców.

11. Dzień udzielania sakramentu bierzmowania powinien być poprzedzony nabożeństwem pokutnym z możliwością spowiedzi indywidualnej dla kandydatów, ich rodziców i świadków. 12. Proboszcz parafii najpóźniej na 2 miesiące przed planowaną datą bierzmowania składa do Kurii Warszawsko - Praskiej podanie, proponując przynajmniej dwa terminy i podając przybliżoną liczbę kandydatów.

13. Racje duszpasterskie przemawiają za tym, aby grupy młodzieży do bierzmowania nie były liczne. Nie powinny one przekraczać 150 osób.

14. Bierzmowani powinni uczestniczyć w obrzędzie bierzmowania, w uroczystym, odświętnym stroju.

15. Zaleca się udział rodziców i świadków w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania przez udział w specjalnych spotkaniach formacyjnych dotyczących

 zasad przygotowania młodzieży do tego sakramentu

 udziału w celebracjach liturgicznych

 problemów wychowawczych dorastającej młodzieży (należy włączyć parafialne duszpasterstwo rodzin)

Należy uświadamiać rodzicom niezaprzeczalną wartość osobistego świadectwa w wyznawaniu wiary

16. Przynajmniej na sześć tygodni przed przyjęciem sakramentu, kandydaci zgłaszają świadków bierzmowania. Świadkiem może być praktykujący katolik, sam już bierzmowany. Zaleca się, o ile to tylko możliwe, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, podkreślając w ten sposób związek między chrztem a bierzmowaniem.

17. Przyjęcie bierzmowania należy odnotować w księdze chrztu. W kancelarii parafialnej powinna być również księga bierzmowanych, w której zapisuje się miejsce i datę przyjętego bierzmowania, imiona i nazwisko bierzmowanego, imię z bierzmowania, datę urodzenia, datę i miejsce chrztu świętego, imię i nazwisko szafarza, imiona rodziców bierzmowanego oraz świadka bierzmowania.

18. Organizując obrzęd bierzmowania należy zatroszczyć się o:

 dekorację kościoła

 miejsca siedzące

 udział w Liturgii Słowa

 Komunię świętą pod dwiema postaciami

 dobór pamiątek

 wspólną agapę

Uroczystość powinna być organizowana w okresie świątecznym, w dni wolne od pracy, kiedy społeczność parafialna ma możliwość świętowania tego wydarzenia