Program Klubu Integracji

Klub Integracji to program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Celem  Klubu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, przezwyciężania problemów życiowych oraz w zakresie spędzania czasu wolnego.

Klub Integracji jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, i stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług do potrzeb mieszkańców.

Osoby korzystające z Klubu to między innymi :
  • osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale,
  • kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
  • osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego,
  • matki samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby samotne
  • seniorzy

Klub czynny jest:                   
poniedziałek 10.00 – 18.00
od wtorku do piątku 8.00- 16.00

Obecnie odbywają się zajęcia:
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych - poniedziałek godz. 10.00 - 12.30
 • Dyżur psychologa - poniedziałek godz. 10.00 – 15.30
 • Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu - poniedziałek godz. 16.00 - 18.00
 • Warsztaty umiejętności społecznych - środa godz.  9.00 – 15.00
 • Grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych - środa godz. 16.00 – 18.00
 • Zajęcia z obsługi komputera dla wszystkich chętnych - piątek godz. 13.00 – 15.00

Przez 5 dni w tygodniu dla osób bezrobotnych oferujemy:

 • Rozmowy wspierające i motywujące do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy, uczestnictwa w szkoleniach i kursach przekwalifikowujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • Udzielanie porad dotyczących szkoleń umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Pomoc w poszukiwaniu i znalezieniu pracy adekwatnej do wykształcenia i umiejętności;
 • Przygotowanie do spotkania z pracodawcą i do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Możliwość skorzystania z Internetu w celu poszukiwania ofert pracy
W najbliższym czasie planujemy zorganizować:
 •  warsztaty aktywizacji zawodowej
 •  zajęcia gimnastyczne dla seniorów
 • zajęcia plastyczne dla seniorów
 • spotkania okolicznościowe
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • koła zainteresowań

Od 14.kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do półrocznego programu „ Klub Integracji” mającego na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia i utrzymania pracy oraz aktualizację bądź zmianę kwalifikacji zawodowych

Zajęcia są bezpłatne

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Więcej informacji pod nr tel. (0-22) 872-03-85