Sprawozdanie

Powstanie Rad Osiedlowych było wynikiem rozbudzeniem samorządności lokalnej w latach osiemdziesiątych. Wówczas to Rady powstawały w miejsce Komitetów Osiedlowych i zaczęły decydować o sprawach ważnych dla społeczności lokalnych, czyli mieszkańców osiedli.

Nowo powstała w 1994 roku Gmina Warszawa Wawer postawiła zdecydowanie na samorządność lokalną, i korzystając z ustawowego prawa wspierała jednostki pomocnicze gwarantując im pierwszorzędną rolę w kształtowaniu polityki inwestycyjnej Gminy. Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedlowe otrzymały własne statuty, które określiły ich kompetencje. Rady Osiedlowe otrzymały też możliwość sprawowania władzy na własnym terenie. Gwarantowały to fundusze na poprawę infrastruktury komunalnej. W ramach tych funduszy Rady Osiedlowe opracowywały budżety kierując odpowiednie kwoty w te rejony osiedla, gdzie były one najbardziej potrzebne. W ten sposób utwardzono główne ulice osiedlowe, oświetlano miejsca niebezpieczne, budowano kanalizację tam gdzie były do tego warunki oraz poprowadzono wodociągi. Samorządy lokalne stały się czynnikiem mobilizującym mieszkańców do pomocy w realizacji podjętych zadań. Samorząd aktywizował sąsiadów do pomocy finansowej lub rzeczowej przy realizowanych przedsięwzięciach.
W Dzielnicy Wawer działa 13 Rad Osiedlowych. Są to jednostki niższego rzędu, na których tworzenie i funkcjonowanie pozwala „ustawa warszawska”. Kompetencje tych jednostek są mniejsze niż w czasie istnienia Gminy Warszawa Wawer.
Obecnie Rady Osiedlowe pełnia rolę opiniotwórczą i są podmiotem tworzenia polityki inwestycyjnej dzielnicy. Są rzecznikiem mieszkańców w kontaktach z urzędem dzielnicy. Aby wzmocnić pozycję Rad Osiedlowych, Przewodniczący tych rad postanowili utworzyć Konwent Przewodniczących Rad Osiedlowych po to, aby wyraźniej precyzować wspólne dążenia samorządów na terenie dzielnicy. Głos konwentu powinien być też słyszany przez władze Warszawy. Konwent pracuje w ramach wzmocnienia pozycji Rad Osiedlowych w kontaktach z urzędem na szczeblu dzielnicy oraz miasta. Oprócz tej roli Rady Osiedlowe działają na polu kultury będąc współorganizatorem festynów osiedlowych. Organizują wspólnie z Referatem Kultury i Sportu dzielnicy zawody sportowe, współpracują z Domami Kultury. Komisje Charytatywne przy Radach Osiedlowych organizują spotkania z osobami samotnymi i pomagają osobom potrzebującym. Wiele Rad Osiedlowych organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia wieczerze wigilijne, na które przychodzą mieszkańcy osiedli. Dla wielu jest to jedyna miła chwila w czasie Świąt.

Osiedle przedzielone torami linii średnicowej PKP liczy niewiele ponad 4 tysiące mieszkańców. W osiedlu wybudowano dom komunalny, dwa domy TBS. Działa sklep wielobranżowy „Elf” oraz Centrum Biznesu. Na terenie osiedla istnieje Instytut Łączności oraz Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna. W osiedlu zlokalizowana jest szkoła Podstawowa nr 216 im Klonowego Liścia oraz Liceum Ogólnokształcące nr XXV im Józefa Wybickiego. Działają również dwie szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne. W Miedzeszynie planowana jest budowa Dzielnicowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

GRANICE OSIEDLA MIEDZESZYN
Granica Osiedla Miedzeszyn przebiega:
od kanału Zagoździańskiego osią ulicy Lewkonii i Rusałki do ulicy Patriotów, przez tory kolejowe do ulicy Żeglarskiej, osią ulicy Żeglarskiej do Aleksandrowskiej, osią ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Młodzieży, osią ulicy Młodzieży, polami do ulicy Sztygarów, osią ulicy Sztygarów przez las do ulicy Przełęczy, osią ulicy Przełęczy do ul Napoleona Bonaparte, osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Technicznej, osią ulicy Technicznej do ulicy Lokalnej, osią ulicy Lokalnej do ulicy Arniki, osią ulicy Arniki do ulicy Patriotów, osią ulicy Patriotów do ulicy Małowiejskiej, osią ulicy Małowiejskiej do ulicy Tawułkowej, osią ulicy Tawułkowej do Bysławskiej, osią ulicy Bysławskiej do kanału Zagoździańskiego, osią kanału Zagoździańskiego do ulicy Lewkonii.

RADA OSIEDLA MIEDZESZYN W KADENCJI 2003-2007

Rada Osiedla Miedzeszyn kadencji 2003-2007 działała w następującym składzie:
Przewodnicząca - Grażyna Machay- Blicharska
Zastępcy - Elżbieta Woszczyk, Maciej Góra
Komisja rewizyjna - przew. Henryk Rakoczy, Jacek Niedbałka, Adam Godusławski
Skarbnik - Ewa Goliasz
Członkowie - Szczepan Jesiotr, Wiesław Kubajek, Maria Snopek, Bożena Stachowska, Witold Rutkowski.
Sekretarz spoza rady Anna Walarowska.
W drugiej połowie 2004r zrezygnowali z członkostwa w Radzie: Witold Rutkowski i Wiesław Kubajek, zastąpili ich kolejni na liście wyborczej Krzysztof Kowalczyk i Grażyna Petrajtis. W obecnym składzie Rada działa do dnia dzisiejszego.
W okresie od marca 2003 do marca 2007 Rada Osiedla Miedzeszyn podjęła następujące działania:
INWESTYCJE I REMONTY
1 Intensywnie włączyła się i doprowadziła do budowy nawierzchni ulicy Agrestowej od ul. Patriotów do Żwanowieckiej w 2004r.. Inwestycja powstała ze środków specjalnych.
2 W 2004r wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Wawer -popierając wniosek mieszkańców ulicy - o wykonanie PT i budowę chodnika dla pieszych w ulicy Drozdowej. Inwestycję wykonano jesienią 2006 roku
3 Jesienią 2004 została wykonana nawierzchnia ul. Kąkolowej na odcinku od ul. Lawinowej do Derwida. W ramach budowy poprawiono odwodnienie skrzyżowania Lawinowa / Kąkolowa oraz na wniosek ROM wykonano nawierzchnię brakującego fragmentu ul. Kąkolowej (wlot w Agrestową), aby powstał ciąg komunikacyjny.
4 W ramach rozpoczętej przez poprzednią Radę Osiedla Miedzeszyn inwestycji, budowy wodociągu Przewodowa – Garncarska, obecna ROM wnioskowała do Urzędu Dzielnicy o budowę następnej nitki wodociągu w ul. Szafirowej oraz Mozaikowej - do ul. Przewodowej. Do końca 2003r nie wykonano tej inwestycji ze względu na konieczność przeprojektowania. Od 2004 inwestycje wodne i kanalizacyjne są zadaniami własnymi MPWi K.
Rada Osiedla Miedzeszyn wnioskowała do Urzędu Dzielnicy Wawer o wykonanie remontów chodników i nawierzchni dróg gminnych.

Wykonano następujące remonty:
1 W 2003 wykonano remont chodnika w ulicy Agrestowej od Patriotów do Żwanowieckiej.
2 Wyremontowano chodnik w ul. Żwanowieckiej - od Lawinowej do Agrestowej. Zadanie wykonano na przełomie roku 2004/2005.
3 Na wniosek mieszkańców ulicy Lawinowej zamieszkałych na odcinku od Żwanowieckiej do Mszańskiej w 2003 i 2004 uzupełniono tłuczniem nierówności w ulicy. Przygotowano wystąpienie o remont chodnika oraz skierowano pismo do ZDM i pełnomocnika prezydenta z podpisami mieszkańców o utwardzenie ulicy destruktem pozyskanym z frezowania ulic miejskich. Latem 2005r utwardzono destruktem ul. Lawinową.
4 W 2004r. ROM wnioskowała do ZDM o wykonanie remontu chodnika dla pieszych (w następnych latach kilkakrotnie ponawiała swe wnioski) w ul. Patriotów po zachodniej stronie torów kolejowych w granicach administracyjnych naszego osiedla. Remont wykonano w 2006r. Z powodów nam nieznanych nie został wykonany odcinek od ul Brodnickiej do nr 99 ul. Patriotów.
5 Na wniosek ROM wykonano remont kapitalny chodnika w ul. Małowiejskiej
6 Jesienią 2004 wystąpiono do Urzędu Dzielnicy Wawer o wykonanie planów technicznych budowy ulic: Tawułkowej,(powstał komitet społeczny budowy) Szafirowej, Kąkolowej, Żwanowieckiej. Niestety nie wykonano tych planów ze względu na stan prawny gruntów. Wojewoda odrzucił wykonanie planów wyżej wymienionych ulic ze względu na odlesienie działek i skierował sprawę do Wydziału Ochrony Środowiska M. st. Warszawy o wykonanie odlesienia. W jakim terminie zostanie wykonanie odlesienie, które pozwoli na przystąpienie do wykonania PT budowy ulic – nie wiadomo.
7 Na wniosek mieszkańców ul. Lewkonii wystąpiono do ZDM i Urzędu Dzielnicy o utwardzenie w/w ulicy destruktem pozostałym z frezowania ulic. Niestety z powodów technicznych nie utwardzono ul. Lewkonii, ale mieszkańcy ulicy nie rezygnują i czynią starania o jej utwardzenie.
8 Wystąpiono do Urzędu Dzielnicy Wawer o wykonanie PT utwardzenia odcinka ulicy Halnej, od Włókienniczej do XXV LO wraz z parkingiem przy Liceum. Stan prawny gruntów został uregulowany i ul. Halną na brakującym odcinku utwardzono wraz z parkingiem przy XXV LO. Na zniszczoną trylinkę położono nakładkę asfaltową oraz wykonano garby zwalniające szybkość na ul. Halnej .
9 ROM została poinformowana przez Wydział Infrastruktury Dz. Wawer, że w 2007 r. zostaną wykonane PT budowy nawierzchni następujących ulic: Włókienniczej – od Halnej do Prasowej i Małowiejskiej.
10 ROM we wrześniu 2005 wystąpiła do Wydziału Infrastruktury Dz. Wawer o wykonanie PT. budowy następujących ulic w Miedzeszynie:
Lewkonii - od Mozaikowej do Zasadowej,
Brodnickiej - od Patriotów do Tawułkowej
Garncarskiej - od Przewodowej do Macierzanki,
Pasażerskiej - od Patriotów do Garncarskiej.
W roku 2007 przewiduje się wykonanie PT dotyczących wymienionych ulic.
11 Rada Osiedla Miedzeszyn czyni starania, aby Wydział Infrastruktury Dz. Wawer utwardził destruktem następujące ulice w naszym osiedlu:
ul Mszańską - od ul. Lawinowej do Drozdowej,
ul. Drozdową - od ul. Żwanowieckiej i dalej
ul. Chryzantemy - do ul. Wolnej
Utworzy to ciąg komunikacyjny do szkoły 216.
12 Rada Os. Miedzeszyn wystąpiła pismem do Wydziału Infrastruktury o wykonanie chodnika w ul. Żwanowieckiej na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Drozdowej. Po uregulowaniu stanów prawnych gruntu przewidziano wykonanie inwestycji w 2007r.
13 ROM w 2003 roku wnioskowała do Urz. Dz. Wawer i Pełnomocnika Prezydenta Warszawy o środki finansowe na remont gmachu XXV LO przy ul. Halnej. Z przyznanych w 2004 roku środków finansowych wykonano remont sanitariatów.
BEZPIECZEŃSTWO
W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych:
1 W ul. Patriotów na skutek śmiertelnych wypadków w latach 2003 i 2004, wielu potrąceń, ROM wystosowała pisma do ZDM o odpowiednie oznakowanie poprawiające bezpieczeństwo i ograniczające szybkość pojazdów na terenie zabudowanym oraz o budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu Patriotów – Lawinowa.
2 W lutym 2004 ZDM przy przejściach dla pieszych w ul. Patriotów, Agrestowa, Lawinowa - Szachowa - okolice sklepu "Elf", oznakował przejścia dla pieszych dwukolorowo (pasy biało-czerwone) oraz ustawił odblaskowe tablice oznaczające te przejścia.
3 W styczniu 2005 roku doszło do spotkania członków Rady Osiedla, Radnych i Pełnomocnika Prezydenta w siedzibie ZDM z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Na spotkaniu ustalono, że wschodnia nitka ul. Patriotów do granic miasta zostanie doświetlona. Wiosną 2005 roku wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie stacji PKP Miedzeszyn. Dokonano zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym przejść dla pieszych – Patriotów – Drozdowa - Szafirowa.
4 Jesienią 2005 roku ZDM przystąpił do budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Patriotów przy Lawinowej.
5 W ramach modernizacji wschodniej nitki ul. Patriotów zostały wykonane zatoki autobusowe przy ulicach: Szachowej, Przewodowej oraz Szafirowej oraz azyle na przejściach dla pieszych.
6 Kontynuując starania poprzednich kadencji ROM włączyła się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w ulicy Przewodowej, wnioskując do ZDM o budowę chodnika na odcinku od ul. Patriotów do ul. Nadarzyńskiej oraz o remont istniejącego chodnika od ul. Jałowcowej do ul. Zasadowej. Wielokrotnie kierowała pisma do ZDM o wykonanie zatok autobusowych oraz o wykonanie oznakowań poziomych (zebry) w obrębie tych przystanków oraz oznakowań pionowych ograniczających prędkość pojazdów. Poza remontem istniejącego chodnika (inwestycje te ZDM wykonał w 2006) Rada Osiedla również wnioskowała do ZDM o wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Przewodowej. Od czasu, gdy ul. Przewodowa została połączona z Wałem Miedzeszyńskim ruch kołowy bardzo się nasilił, co stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla pieszych.
7 Rada Osiedla Miedzeszyn współpracuje z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Wawer. Wspólnie z policją i strażą miejską dokonano dwóch przeglądów osiedla pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wskazano zagrożenia występujące w ramach osiedla:
- zagrożenia w ruchu drogowym (niebezpieczne przejścia, nieodśnieżone chodniki i ulice w okresie zimowym)
- niebezpieczne miejsca (np. napady)
- brak oświetlenia ulic (doświetlenie i uzupełnienie oświetlenia w ul. Mozaikowej, Prasowej, Sulęcińskiej)
- wysypiska śmieci (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)
- wycinanie drzew w lasach
8 Podjęto również starania dotyczące budowy ogrodzenia domu komunalnego przy ul. Drozdowej 5a, poprawiające bezpieczeństwo bawiących się dzieci na placu pomiędzy ulicą a domem.
9 Rada interweniowała do policji i straży miejskiej oraz BBiZK Dz. Wawer w sprawie dewastacji stacji kolejowej, przystanków autobusowych oraz zakłócanie spokoju.
10 Zorganizowała spotkania w siedzibie Rady z komendantem policji wawerskiej oraz z strażą miejską dotyczące poprawy bezpieczeństwa w naszym osiedlu.
11 Wraz z urzędnikami BBiZK oraz policją i strażą miejską, co rok dokonywano przeglądu osiedla pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach ochrony środowiska:
1 Na wniosek ROM dwa razy w roku są wystawiane w wyznaczonych miejscach kontenery na śmieci a odpowiednie służby sprzątają najbardziej zanieczyszczone okolice osiedla. W 2004 roku sprzątano sukcesywnie całe osiedle od wiosny do jesieni włącznie. W 2005 roku sprzątano tylko zgłoszone miejsca gdzie zalegają śmieci. Podobne prace wykonano w 2006r.
2 Na wniosek ROM ,Wydział Infrastruktury czyści pobocza utwardzonych ulic z piachu. Niestety na ten cel są przeznaczone bardzo małe środki finansowe. W ubiegłym roku był czyszczony ciąg komunikacyjny: Lawinowa – Żwanowiecka – Drozdowa.
3 Co roku ROM zgłasza nieutwardzone ulice w osiedlu do równania i walcowania. Wykaz ulic jest przekazywany do Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wawer.

SPORT I KULTURA
1 W latach 2003 – 2005 ROM wspólnie z organizacjami kościelnym współorganizowała wiosenne i jesienne festyny. W czasie festynów zorganizowano zawody sportowe z nagrodami oraz zabawy i konkursy sprawnościowe. Włączono się do organizacji loterii fantowej. Odbył się też mecz piłki nożnej młodzieży z Miedzeszyna z urzędnikami i radnymi dzielnicy Wawer.
2 Reprezentacja Miedzeszyna w 2005 zajęła II miejsce w Wawerskiej Spartakiadzie organizowanej przez Urząd Dzielnicy Wawer – Wydział Kultury i Sportu.
3 ROM wystosowała pisma do Urzędu Dzielnicy Wawer, zawierającej starania o powstanie placu zabaw we wschodniej części osiedla. Zdaniem Rady Osiedla najlepszą lokalizacją jest plac przy ul. Żwanowieckiej.
4 ROM uczestniczy w wydawaniu gazetki "Nasz Miedzeszyn"
5 Z inicjatywy ROM odbyła się projekcja filmu "Nocna zmiana".
6 Została zorganizowana wystawa pt. "Ostatni leśni" ze zbiorów IPN.
7 ROM ustawiła dwie tablice informacyjne dotyczące osiedla i dzielnicy.
POMOC SPOŁECZNA
1 ROM kontynuuje rozpoczętą przez poprzednie samorządy organizację Wigilii dla osób samotnych i potrzebujących. Zorganizowano cztery uroczystości wigilijne, zawsze 24 grudnia w Domu Parafialnym. Uczestnicy kolacji otrzymują paczki żywnościowe a dzieci drobne upominki gwiazdkowe.
Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować sponsorom oraz osobom pomagającym w organizacji.
2 ROM wspólnie z komitetem PIS zorganizował w siedzibie Rady Osiedla porady prawne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
INTERWENCJE
ROM podejmowała następujące działania interwencyjne:
1 Wspierała protesty mieszańców w formie pism popartych podpisami przeciwko poprowadzeniu przez nasze osiedle trasy szybkiego ruchu w świetle autostrady A2 wprowadzającej ruch tranzytowy do miasta.
2 Na wniosek mieszkańców ulic: Agrestowej, Żwanowieckiej, Popiołów skierowała w ich imieniu skargi do służb miejskich, władz administracyjnych na uciążliwość i zakłócanie ciszy nocnej przez Centrum Konferencyjno -Szkoleniowe HOTEL "BOSS". Skargi zostały rozpatrzone. Dyrekcja Hotelu została poinformowana o prawnych konsekwencjach nie przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa
3 Przedstawiciele ROM wzięli udział w zebraniach organizowanych przez mieszkańców poświęconych poprawie bezpieczeństwa w ul. Patriotów.
4 ROM interweniowała parokrotnie w Urzędzie Dzielnicy przeciw budowie domu TBS na terenie zarezerwowanym przez samorząd na plac zabaw, wspierając protesty mieszkańców zamieszkałych w rejonie proponowanej inwestycji. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z listopada 2006r., uchylono zgodę m. st. Warszawy na realizację inwestycji TBS jako niezgodną z prawem. W lutym 2007 Rada Dzielnicy Wawer podjęła uchwałę dotyczącą wycofania wkładu kapitałowego miasta na rzecz TBS. W tej sytuacji ponownie zaistniała szansa na zlokalizowanie i budowę placu zabaw przy ul. Żwanowieckiej – działka 19 .
5 ROM interweniowała na prośbę Dyr. Prywatnej Szkoły Podstawowej nr. 108 w konflikcie szkoły z mieszkańcem.
6 ROM interweniowała w MZA w sprawie dodatkowego przestanku linii 115 w Miedzeszynie i zmianie trasy.
7 ROM interweniowała w wydziale Ochrony Środowiska w sprawie zaprzestania uciążliwej dla mieszkańców produkcji materiałów budowlanych przy ul. Agrestowej.
8 W Urzędzie Oczyszczania Miasta interweniowała o wycięcie krzewów w okolicy przystanków autobusowych linii 521 oraz przy ul. Patriotów.
9 Interweniowaliśmy do poczty Polskiej w sprawie likwidacji agencji pocztowej przy ul. Patriotów 110 w Miedzeszynie. Wystąpiliśmy do Burmistrza Zdzisława Gójskiego, aby Urząd Dzielnicy Wawer popierając wniosek ROM wystąpił z wnioskiem do poczty Polskiej o otwarcie w naszym osiedlu placówki pocztowej przy ul. Agrestowej 1 w lokalu po sklepie "ALEX".
10 ROM zgłaszała wniosek położenia nakładki asfaltowej na ul. Drozdowej i Żwanowieckiej do ul. Popiołów.
11 ROM wystąpiła o wykonanie projektu technicznego i położenia nawierzchni na ul. Redłowej. Po uregulowaniu stanu prawnego zadanie będzie realizowane od 2007r.
12 ROM zgłaszał wniosek o modernizację studzienek odpływowych przy ul. Patriotów.
13 Rada protestowała razem z mieszkańcami przeciwko lokalizacji masztu antenowego UMTS przy ul. Patriotów.
14 Rada Osiedla protestowała popierając wniosek mieszkańców przeciwko lokalizacji stacji paliwa gazowego przy ul. Szafirowej / Patriotów.
15 Rada podejmowała interwencje dotyczące zagrożenia środowiska naturalnego w związku z uciążliwą dla mieszkańców działalnością gospodarczą przy ul. Halnej (parking depozytowy oraz przechowywanie niebezpiecznych materiałów i złomu).
16 Rada wskazywała miejsca do sezonowego handlu owocami w naszym osiedlu.
17 Rada opiniowała plany interwencyjne dotyczące osiedla.
18 Przewodnicząca oraz członkowie ROM biorą czynny udział w Sesjach Rady Dzielnicy oraz w spotkaniach Komisji Samorządowych Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
ROM przedstawiła najważniejsze sprawy realizowane w okresie sprawozdawczym. Dla informacji mieszkańców wyjaśniamy, że w ramach aktualnych zasad prawnych Samorządy Osiedlowe posiadają jedynie kompetencje dotyczące składania w imieniu mieszkańców postulatów i wniosków oraz przedstawiania opinii do władz samorządowych i administracyjnych.
Rada Osiedla Miedzeszyn dziękuje radnym, panom: Adamowi Godusławskiemu i Włodzimierzowi Zalewskiemu za współpracę, a szczególnie panu Zalewskiemu za zaangażowanie w sprawy osiedla.

W imieniu Rady Osiedla Miedzeszyn
Przewodnicząca Samorządu
Grażyna Machay-Blicharska

Rada Osiedla liczy 12 osób Skład nowej rady:
Godusławski Hubert
Graczyk Konrad Ryszard
Jesiotr Szczepan
Kubik Łukasz
Karpiński Marcin
Machay-Blicharska Grażyna
Orzechowska Zofia
Rakoczy Henryk
Woszczyk Elżbieta
Zalewska Barbara
Zalewski Włodzimierz
Zawada Jacek