Klub Integracji - Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Integracji w Miedzeszynie pełni rolę wsparcia i pomocy dla osób zagubionych, mających poczucie braku zrozumienia i nie potrafiących pokonać codziennych kłopotów.

Klub Integracji to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy pojedynczym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywa-niu umiejętności uczestniczenia w życiu społecz-ności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról spo-łecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawo-dowych. Klub działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

To jednostka pomagająca ludziom organizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy. Program pracy ośrodka dotyczy aktywizacji zawodowej dla osób poszu-kujących pracy, pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla mieszkańców potrze-bujących wsparcia, w tym osób uzależnionych od alkoholu. Klub zaprasza takie osoby do przyjścia na zajęcia lub po poradę.
Często zdarza się, że chwila rozmowy może spowodować zmianę sytuacji i pomóc pokonać kłopoty. Klub Integracji powi-nien być otwarty na potrzeby lokalnego środowiska i starać się dopasować zakre-sem świadczonych usług do potrzeb wszystkich osób.
Główny cel klubu to minima-lizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecz-nej, przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu spo-łecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. Osoby korzystające z działań klubu to między innymi: osoby wykluczone i marginalizowane społecznie, w tym osoby bezrobotne, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, osoby niepełno-sprawne (w tym upośledzone umysłowo i chore psychicznie), wychowankowie pla-cówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby uzależnione po okresie leczenia odwy-kowego, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań, osoby opuszczające zakłady karne, mniejszości etniczne i narodowe, uchodźcy, seniorzy.
Podstawowe formy działania klubu to: grupy samopomocowe, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, do-radztwo zawodowe, wolontariat, wymiana usług (barter), spółdzielnie socjalne, ro-boty publiczne, prace interwencyjne, staże.
W działania klubu zaangażowani są pracownicy socjalni i eksperci (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny). Zaplecze techniczne stanowi od-dzielne pomieszczenie oraz dostęp do sali szkoleniowej i zaplecza socjalnego, dos-tęp do telefonu, faksu, ksero, komputera, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycz-nych takich jak: tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuły papiernicze, itp